Centrální laboratoře

Centrální laboratoře poskytují komplexní laboratorní služby pro ambulantní i hospitalizované pacienty Fakultní nemocnice Bulovka a příslušné spádové oblasti Prahy v odbornostech klinická biochemie a imunologie (OKBI), hematologie a transfuzní lékařství (OKHT), klinická mikrobiologie (OKM)včetně TBC laboratoře a vysoce nebezpečných nákaz BSL3, virologie, sérologie, parazitologie, molekulární genetiky, parazitologie a Národní referenční laboratoře pro diagnostiku tropických a parazitárních infekcí (NRL)

Centrální laboratoře provádí biochemická a imunologická vyšetření, hematologickou a transfuzní laboratorní diagnostiku včetně autologních transfuzí, mikrobiologickou diagnostiku infekčních nemocí včetně služeb antibiotického střediska, součástí je poskytování konziliárních a konzultačních služeb ve všech uvedených oblastech laboratorní medicíny. 

Laboratoře mají dvě centrální odběrová pracoviště která poskytují služby zejména ambulantním složkám jednotlivých klinik nemocnice, včetně Komplexního onkologického centra. Při Oddělení klinické hematologie a transfuze jsou zřízeny hematologické ambulance, které dlouhodobě poskytují služby zejména extramurálním pacientům ze spádové oblasti.

Centrální laboratoře FN Bulovka

V posledním desetiletí dochází v oblasti laboratorní medicíny k prosazování nových trendů, jako je laboratorní automatizace, robotizace, rozvoj molekulárně biologických metod vyšetřování, systém POCT v diagnostice u lůžka a v neposlední řadě stále se zdokonalující proces akreditace. Tyto trendy společné pro všechny laboratorní obory byly důvodem k soustředění pracovišť do jednoho organizačního celku Centrálních laboratoří se zachováním primariátů jednotlivých oddělení.

Koncepce společného provozu komplementu laboratorní medicíny – hematologie, transfuze, mikrobiologie, biochemie a imunologie vychází z potřeby jejich těsné návaznosti na klinická a ambulantní oddělení nemocnice. Kvalita zdravotních služeb je garantována erudovaným týmem laboratorních pracovníků, jejich úkolem je průběžně se seznamovat s novými poznatky oborů a aplikovat je v nabídce vyšetřovaných parametrů podle rychle se prohlubujících znalostí v oborech. Důležitá je informovanost lékařů o nových možnostech i přínosu pro jednotlivá klinická pracoviště a aktivní mezioborová spolupráce včetně kontinuálního vzdělávání pracovníků laboratoří.

Zavedený systém managementu kvality podle normy ISO EN 15189:2013 je průběžně prověřován audity NASKL ČLS JEP, všechna oddělení jsou držiteli Osvědčení o splnění podmínek Auditu II NASKL.

Organizační schéma Centrálních laboratoří ke stažení zde.

 

Historie

Centrální laboratoře Fakultní nemocnice Bulovka vznikly v roce 2016 spojením laboratoří, situovaných v nově zrekonstruovaném pavilonu č. 8, do jednoho organizačního celku. Zásadním principem nové koncepce laboratorních oddělení v Nemocnici Na Bulovce byl plán jejich spojení pod jednu řídící složku a jejich prostorové soustředění do jednoho centra. O rekonstrukci pavilonu pro laboratorní obory NNB bylo definitivně rozhodnuto ve spolupráci s vedením NNB a Hlavním městem Prahou na jaře v roce 2007. Vypracovaná studie na rekonstrukci byla realizována, pavilon byl předán k užívání a uveden do provozu v říjnu 2014. Přechod laboratoří do nově zrekonstruovaných prostor pavilonu na konci roku 2014 byl prvním krokem k zahájení postupné konsolidace, která vyústila ve vznik centralizovaného laboratorního pracoviště s jednotným příjmovým místem biologického materiálu. Součástí Centrálních laboratoří je Oddělení klinické biochemie a imunologie, Oddělení klinické hematologie a transfuze a Oddělení klinické mikrobiologie.

Laboratorní pracoviště jsou navázána na systém potrubní pošty, který je v rámci nemocnice v provozu od roku 2016. Doprava vzorků potrubní poštou umožňuje velmi rychlý transport biologického materiálu tak, aby byly dodrženy podmínky dané pro jeho zpracování bez ovlivnění časem a teplotou.