Oddělení klinické farmacie se svými činnostmi zaměřuje na 3 oblasti:

Klinicko-farmaceutická péče pro ambulantní pacienty

Klinicko-farmaceutická péče pro ambulantního pacienta je poskytována konziliárně. Na základě požadavku lékaře je provedeno konzilium. Zhodnocení stávající nebo plánované medikace u pacienta v ambulantní péči je prováděno s nebo bez přítomnosti pacienta. Posouzení medikace je prováděno ve vztahu k přítomným nebo potenciálním lékovým problémům v kontextu nejen lékového záznamu, ale také relevantní zdravotnické dokumentace pacienta s vypracováním návrhu řešení a vhodného dalšího postupu pro ošetřujícího lékaře.

Místo
Ambulance se nachází v prostorách Fakultní nemocnice Bulovka, v budově č. 10 (Interní oddělení), v přízemí (hlavní vstup a vlevo)

Otevírací doba
PO, ÚT 8.00–12.00
ST 9.00–13.00
ČT, PÁ 8.00–12.00

V odpoledních hodinách pouze po domluvě. 

Kontakt
Telefonní linka na ambulanci je 26608 2909.
E-mail: ambulancekf@bulovka.cz

Jak žádat o konzilium?
V případě požadavku na konzilium s pacientem objednat pacienta na konkrétní čas (jeden pacient = 30 min. slot). Pokud lékař žádá o konzilium bez přítomnosti pacienta, objedná pacienta v den žádosti o konzilium a do poznámky uvede dokdy je nutné konzilium vypracovat. Do poznámky je možno také specifikovat požadavek lékaře (komplexní analýza farmakoterapie/konkrétní lékový problém). Žádanku o konzilium (typ K) nutno dodat osobně, poštou, prostřednictvím pacienta nebo elektronicky. Nutnou podmínkou je dostupnost zdravotnické dokumentace.

Postup žádosti o konzilium pro lékaře FNB:
– na Intranetu v rezervačním systému zvolit záložku klinická farmacie,
– objednat pacienta je možné také telefonicky na lince 4104 nebo 4107.

Postup žádosti o konzilium pro lékaře mimo FNB:
– objednat pacienta je možné telefonicky na lince 26608 4104, 26608 4107 nebo e-mailem: ambulancekf@bulovka.cz,
– zdravotnickou dokumentaci pacienta odeslat spolu se žádankou o konzilium.

Péče je určena: 
– pacientům specializovaných ambulancí,
– pacientům primární péče.

Klinicko-farmaceutická péče pro hospitalizované pacienty FNB

O pacienty na lůžkových odděleních nemocnice se aktivně stará 7 klinických farmaceutů. V rámci péče o pacienta se denně účastní vizit, komunikují s ošetřujícími lékaři a dalším zdravotnickým personálem. Aktivním přístupem systematicky odhalují a řeší farmakoterapeutické komplikace, lékové interakce, nežádoucí účinky. Cílem péče je také lékovým problémům předcházet a minimalizovat tak dopady nežádoucích účinků léčiv na pacienta. Velká pozornost je věnována dávkování léčiv u zvlášť rizikových skupin jako např. u pacientů s renální a hepatální insuficiencí, u dialyzovaných pacientů, u onkologických pacientů, u polymorbidních pacientů, těhotných žen, křehkých geriatrických pacientů, pacientů v paliativní péči, pacientů podstupující chirurgický zákrok atd.

Laboratorní výsledky plazmatických koncentrací léčiv

Měření plazmatických koncentrací léčiv a jejich interpretace je v současné době jedním z důležitých trendů v oblasti farmakoterapie. Zavedení této služby významně přispívá k individualizaci farmakoterapie. Unikátní spoluprací mezi oddělením klinické farmacie a laboratoří toxikologie vznikla nová laboratoř se zaměřením na stanovení co nejširší palety plazmatických koncentrací léčiv.


Náš tým

Kontakty

Dlouhodobé stáže

PharmDr. Jan Cihlo, Ph.D.

Vedení oddělení

Vedoucí klinický farmaceut

PharmDr. Jana Gregorová, Ph.D.

+420 26608 4104 jana.gregorova@bulovka.cz