Oddělení klinické farmacie se svými činnostmi zaměřuje na 3 oblasti:

Klinicko-farmaceutická péče pro ambulantní pacienty

Klinicko-farmaceutická péče pro ambulantního pacienta je poskytována konziliárně. Na základě požadavku lékaře je provedeno konzilium. Zhodnocení stávající nebo plánované medikace u pacienta v ambulantní péči je prováděno s nebo bez přítomnosti pacienta. Posouzení medikace je prováděno ve vztahu k přítomným nebo potenciálním lékovým problémům v kontextu nejen lékového záznamu, ale také relevantní zdravotnické dokumentace pacienta s vypracováním návrhu řešení a vhodného dalšího postupu pro ošetřujícího lékaře.

Místo
Ambulance se nachází v prostorách Fakultní nemocnice Bulovka, v budově č. 10 (Interní oddělení), v přízemí (hlavní vstup a vlevo)

Otevírací doba
PO, ÚT 8.00–12.00
ST 9.00–13.00
ČT, PÁ 8.00–12.00

V odpoledních hodinách pouze po domluvě. 

Kontakt
Telefonní linka na ambulanci je 26608 2909.
E-mail: ambulancekf@bulovka.cz

Jak žádat o konzilium?
V případě požadavku na konzilium s pacientem objednat pacienta na konkrétní čas (jeden pacient = 30 min. slot). Pokud lékař žádá o konzilium bez přítomnosti pacienta, objedná pacienta v den žádosti o konzilium a do poznámky uvede dokdy je nutné konzilium vypracovat. Do poznámky je možno také specifikovat požadavek lékaře (komplexní analýza farmakoterapie/konkrétní lékový problém). Žádanku o konzilium (typ K) nutno dodat osobně, poštou, prostřednictvím pacienta nebo elektronicky. Nutnou podmínkou je dostupnost zdravotnické dokumentace.

Postup žádosti o konzilium pro lékaře FNB:
– na Intranetu v rezervačním systému zvolit záložku klinická farmacie,
– objednat pacienta je možné také telefonicky na lince 4104 nebo 4107.

Postup žádosti o konzilium pro lékaře mimo FNB:
– objednat pacienta je možné telefonicky na lince 26608 4104, 26608 4107 nebo e-mailem: ambulancekf@bulovka.cz,
– zdravotnickou dokumentaci pacienta odeslat spolu se žádankou o konzilium.

Péče je určena: 
– pacientům specializovaných ambulancí,
– pacientům primární péče.

Klinicko-farmaceutická péče pro hospitalizované pacienty FNB

O pacienty na lůžkových odděleních nemocnice se aktivně stará 7 klinických farmaceutů. V rámci péče o pacienta se denně účastní vizit, komunikují s ošetřujícími lékaři a dalším zdravotnickým personálem. Aktivním přístupem systematicky odhalují a řeší farmakoterapeutické komplikace, lékové interakce, nežádoucí účinky. Cílem péče je také lékovým problémům předcházet a minimalizovat tak dopady nežádoucích účinků léčiv na pacienta. Velká pozornost je věnována dávkování léčiv u zvlášť rizikových skupin jako např. u pacientů s renální a hepatální insuficiencí, u dialyzovaných pacientů, u onkologických pacientů, u polymorbidních pacientů, těhotných žen, křehkých geriatrických pacientů, pacientů v paliativní péči, pacientů podstupující chirurgický zákrok atd.

Laboratorní výsledky plazmatických koncentrací léčiv

Měření plazmatických koncentrací léčiv a jejich interpretace je v současné době jedním z důležitých trendů v oblasti farmakoterapie. Zavedení této služby významně přispívá k individualizaci farmakoterapie. Unikátní spoluprací mezi oddělením klinické farmacie a laboratoří toxikologie vznikla nová laboratoř se zaměřením na stanovení co nejširší palety plazmatických koncentrací léčiv.


Náš tým

Kontakty

Vedení oddělení

Vedoucí klinický farmaceut

PharmDr. Jana Gregorová, Ph.D.

+420 26608 4104 jana.gregorova@bulovka.cz