Odbor účetnictví

Odbor účetnictví je tvořen vedoucím odboru, jednotlivými referenty a samostatným oddělením majetku, přičemž je přímo podřízen Ekonomickému náměstkovi. Metodicky je odbor řízen Hlavní účetní, která je pracovníkem ekonomického úseku a přímo podřízena Ekonomickému náměstkovi.  Vedoucí odboru odpovídá za bezproblémový chod účtárny a oddělení evidence majetku, organizačně je řídí a koordinuje součinnost s ostatními organizačními celky FNB. Dále zodpovídá za činnost svých podřízených a spoluzodpovídá za hospodaření účtárny a za dodržování vnitřních předpisů FNB v rámci svého oddělení.

Odbor účetnictví (dále jen „účtárna“) zodpovídá za účetní činnost investiční a materiálovou. Náplní činnosti investiční účtárny je zejména vedení kompletní účetní agendy dotací MZ ČR (příspěvky na činnosti, granty, výzkumné úkoly) v souladu s pokyny EN. Náplní činnosti materiálové účtárny je zejména vedení kompletní účetní agendy skladů, drobných vydání a agendy spojené se zdravotní technikou v souladu s pokyny Ekonomického náměstka.

Hlavní účetní

Hana Řepová

+420 266 084 010 hana.repova@bulovka.cz

Náplň práce účtárny spočívá zejména v těchto činnostech:

  • komplexní vedení účetnictví vyjma mzdové a majetkové evidence, u mezd se provádí kontrola mzdového fondu, převody mezd zaměstnancům, uložení mezd na depozita, vratky mezd. U účtovaného majetku se provádí kontrola dlouhodobého majetku s okruhem vedeným v evidenci majetku,
  • kompletní zpracování účetní závěrky,
  • monitoring legislativních změn v oblasti účetnictví a návrhy opatření z nich vyplývající,
  • zpracovává a eviduje výkazy v rámci oboru své působnosti a dle pokynů zřizovatele,
  • zajišťuje agendu zaměstnaneckých benefitů v oblasti půjček a sociálních výpomocí, v oblasti kulturního vyžití a rekreace zaměstnanců dle zásad pro používání FKSP,
  • vykonává další činnosti dle pokynů EN, týkající se předmětu činnosti oddělení.

Účtárna odpovídá za:

  • provádění výše uvedených činností,
  • aktuálnost informací týkajících se svého pracoviště, zveřejněných na intra- a internetových stránkách FNB,
  • bezodkladné upozornění Ekonomického náměstka, ve zvlášť závažných případech přímo ředitele, na vyskytnuvší se rizika, související s provozem pracoviště či celé nemocnice.

Účtárna je oprávněna:

  • požadovat od zástupců všech organizačních celků dodržení postupů písemně nařízených ředitelem či náměstky, jejichž výstupy mají směřovat do tohoto oddělení.