• právní předpisy, nastavené interní postupy a metodiky či přijatá opatření jsou při výkonu činností napříč nemocnicí dodržovány,
  • rizika ovlivňující fungování nemocnice jsou včas identifikována, hodnocena a jsou přijímána relevantní preventivní opatření k jejich eliminaci nebo zmírnění,
  • vnitřní kontrolní systém je správně nastavený a dostatečně účinný, reaguje včas na změny, které mohou ovlivnit fungování nemocnice 
  • řídící kontrola probíhá v rámci všech činností nemocnice a poskytuje řediteli a vedení nemocnice včasné, relevantní a spolehlivé informace. 

Oddělení interního auditu v rámci auditních zpráv poskytuje řediteli nemocnice nezávislý pohled na fungování procesů a výkon činností a navrhuje doporučení ke zlepšení vnitřního kontrolního systému, k předcházení nebo zmírnění rizik a k zefektivnění procesů a činností. Nedílnou součástí aktivit Oddělení interního auditu je konzultační a metodická činnost vedoucím zaměstnancům nemocnice.

Vedení oddělení

Vedoucí interního auditu

Ing. Hana Ernstová

+420 603 310 586 hana.ernstova@bulovka.cz