Pedagogická a publikační činnost 

Pregraduální část 

Od roku 2001 je ortopedická klinika katedrou ortopedie 1. Lékařské fakulty UK v Praze a zajišťuje výuku studentů v magisterském, bakalářském i doktorském studiu. Od školního roku 2003/2004 převzala klinika výuku v ortopedii a traumatologii v plné šíři pro polovinu studentů 4. ročníku a anglicky mluvící studenty a studenty v rámci zahraničních programů Erasmus a Sokrates. Výuku zajišťují 2 profesoři, 2 docenti a třináct odborných asistentů. Kromě toho tři pedagogičtí pracovníci působili jako externí učitelé na dalších lékařských fakultách Univerzity Karlovy. 

Organizace studia 

Magisterské studium 

Studium ortopedie ve 4. ročníku magisterského studia je organizováno formou dvoutýdenní stáže. Předpoklady pro absolvování stáže se řídí platnými předpisy 1. LF UK. Stáž denně začíná účastí studentů na vizitě přednosty kliniky na jednotlivých šesti odděleních. Při vizitách se studenti setkávají s konkrétními ortopedickými onemocněními a traumaty a jejich řešením a jsou podloženy i teoretickými rozbory o modalitách léčení jednotlivých konkrétních pacientů. Díky tomu, že jsou jednotlivá oddělení vysoce specializovaná, studenti mají možnost se seznámit s vysoce specializovanou péčí v rámci jednotlivých oddělení kliniky a celkové spektrum pacientů přitom pokrývá celý obor ortopedie. Následují odborné semináře, které pokrývají celou problematiku ortopedie a traumatologie podle předepsaného sylabu a to jak v teoretických, tak i praktických znalostech. Poslední den stáže je studentům, kteří absolvovali řádně stáž, udělen zápočet. Po absolvované stáži – obvykle za dva týdny – následuje zkouška z ortopedie a traumatologie. Ta obsahuje přezkoušení z teoretických a základních praktických znalostí. V roce 2018 na klinice absolvovalo stáž a zkoušku celkem 126 česky mluvících studentů, 41 anglicky mluvících studentů. Další nepovinnou formou výuky jsou individuální stáže v traumatologické a ortopedické ambulanci k získávání dalších teoretických a praktických dovedností. 

Bakalářské studium obor Protetika- ergoterapie a Protetika- fyzioterapie 

V rámci tohoto studia na klinice probíhají týdenní stáže pod vedením renomovaného odborníka – odborného asistenta v oboru protetika. Stáž v roce 2018 absolvovalo celkem 44 studentů. 

Doktorské studijní programy (Ph.D.) 

Lékaři kliniky pokračovali v řádném doktorském studiu v oboru experimentální chirurgie a biomedicína.

Postgraduální vzdělávání 

Katedra ortopedie IPVZ se i v roce 2018 podílela na postgraduálním vzdělávání lékařů specializačním i kontinuálním. Jako v předcházejících letech byly vypsány odborné stáže, které pokrývají větší část náplně oboru. Katedra ortopedie každoročně vypisuje Specializační odborné stáže v délce 2 měsíců jako přípravu před atestací z ortopedie. Náplní stáže jsou odborné semináře, účast na velkých vizitách, klinických seminářích a při operacích. 

Odborné stáže v délce jeden až dva týdny: 

  • Artroskopie
  • Dětská ortopedie
  • Nádory pohybového aparátu
  • Aloplastika velkých kloubů
  • Pokroky ve spondylochirurgii
  • Traumatologie pohybového ústrojí
  • Novinky v protetice