Gender Equality Plan

Rovnost patří k základním hodnotám České republiky. Stejně tak se i Fakultní nemocnice Bulovka hlásí k principům rovnosti a rovných příležitostí pro všechny své zaměstnance a zaměstnankyně. Systematická práce s rozmanitostí personálu, a to nejen z hlediska genderu, je nedílnou součástí personálních aktivit FNB. 

Vytvoření Plánu genderové rovnosti Fakultní nemocnice Bulovka na roky 2023–2028 je dalším z kroků FNB mířících k větší podpoře rovných příležitostí a diverzity na všech úrovních organizace. Plán genderové rovnosti představuje soubor závazků a opatření, který má za cíl podporovat genderovou rovnost v organizaci, a to prostřednictvím institucionálních a kulturních změn. GEP byl vytvořen v souladu s cíli nadnárodních i národních strategií a norem týkajících se genderové rovnosti. 

Gender Equality Plan

<< Gender Equality Plan na roky 2023–2028 je ke stažení zde.

V nadnárodní rovině zejména se strategií Evropské unie pro rovnost žen a mužů (Unie rovnosti: strategie pro rovnost žen a mužů na období 2020–2028). Na národní úrovni České republiky následuje GEP zejména cíle vládní Strategie rovnosti žen a mužů na léta 2021–2030 nebo Plán podpory rovnosti žen a mužů Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy na léta 2021–2024. 

Z hlediska legislativního rámce ČR se FNB hlásí prostřednictvím GEP a dalších interních dokumentů k principům rovnosti v souladu s právním řádem České republiky, a to zejména se zákonem č. 2/1993 Sb., Listina základních práv a svobod; zákonem č. 198/2009 Sb., Zákon o rovném zacházení a o právních prostředcích ochrany před diskriminací a o změně některých zákonů (antidiskriminační zákon); a zákonem č. 262/2006 Sb., Zákoník práce.