Oddělení plateb

Oddělení plateb je tvořeno referenty, přímo podřízenými vedoucímu odboru financování. Součástí oddělení plateb je i pokladna. 

Náplní činnosti oddělení plateb je zejména:

 • zajištění hotovostního a bezhotovostního platebního styku v NNB, včetně výplat hotovostních mezd zaměstnancům,
 • správa a reporting cash flow,
 • správa splátkových kalendářů,
 • záznamy pokladních operací do příslušných dokladů a pokladní knihy,
 • správa známek, kolků a jiných cenin,
 • úschovu peněz – depozit pacientů,
 • zajištění provozu 3. pokladny (recepce) a s tím spojené finanční vypořádání s klienty z titulu regulačních poplatků,
 • hlášení pozůstalostí soudům, skladování movitých věcí z pozůstalosti,
 • další činnosti dle pokynů EN, týkající se hotovostního platebního styku.
 • Za oddělení plateb vystupují bez rozdílu pokladníci, kterými jsou zaměstnanci ekonomického úseku.
 • Pokladníci odpovídají za výkon činností stanovených tímto řádem a vedoucím ORC. Dále zodpovídají za správnost vystavených dokladů a údajů v pokladní knize. Spoluzodpovídají za hospodaření oddělení a za dodržování vnitřních předpisů NNB na svém pracovišti.