Pracovně lékařské služby

 • Hodnocení zdravotního stavu zaměstnanců nebo osob ucházejících se o zaměstnání.
 • Poradenská činnost.
 • Pravidelný dohled na pracovištích nad výkonem práce za účelem zjišťování a hodnocení rizikových faktorů.

Na pracovně-preventivní prohlídku se můžete objednat prostřednictvím internetového formuláře zde.
Pro zrušení vámi rezervovaného termínu kontaktujte sekretariát oddělení: 

Tel.: +420 26608 2914 v době 8.00–12.00 a 13.30–16.30
e-mail: sarka.deutschova@bulovka.cz

Ordinační hodiny lékařů:
PO 12.30– 15.30
ČT 12.30–15.30
PÁ 7.00–11.30


Obsah pracovně lékařských služeb

Hodnocení zdravotního stavu zaměstnanců nebo osob ucházejících se o zaměstnání

 1. zjišťování vlivu pracovní činnosti, pracovního prostředí a pracovních podmínek na jejich zdravotní stav a vývoj zdravotního stavu a posouzení zdravotní způsobilosti k práci, a to při pracovně lékařských prohlídkách, kterými jsou lékařské prohlídky prováděné poskytovatelem pracovně lékařských služeb nebo registrujícím poskytovatelem v oboru všeobecné praktické lékařství,
 2. hodnocení výsledků sledování zátěže organizmu zaměstnanců působením rizikových faktorů pracovního prostředí (dále jen „rizikové faktory“), včetně výsledků biologických expozičních testů, za účelem stanovení této zátěže; rizikovými faktory se rozumí rizikové faktory pracovních podmínek podle zákona upravujícího zajištění podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a dále rizika ohrožení života a zdraví zaměstnance nebo jiných osob při výkonu práce (dále jen „riziko ohrožení zdraví“),
 3. hodnocení výsledků cíleně prováděných studií odezvy zdravotního stavu zaměstnanců na konkrétní pracovní podmínky,
 4. zpracování rozborů vzniku a příčin pracovních úrazů, výskytu nemocí z povolání nebo ohrožení nemocí z povolání, nebo nemocí souvisejících s prací,
 5. hodnocení údajů o vlivu pracovní činnosti, pracovního prostředí a pracovních podmínek na zdraví zaměstnanců a s tím související nemocnosti,
 6. sledování vlivů rizikových faktorů pracovních podmínek, které se mohou nepříznivě projevit i po delší době na zdraví zaměstnanců, a to v rámci pracovně lékařské prohlídky, je-li to s ohledem na charakter těchto faktorů účelné.

Poradenská činnost

 1. v problematice ergonomie včetně fyziologie práce, psychologie práce, režimu práce a odpočinku, stanovení výkonových norem,
 2. při projektování, výstavbě a rekonstrukci pracovišť a dalších zařízení zaměstnavatele,
 3. při zavádění nových technologií, látek a postupů, z hlediska jejich vlivu na pracovní podmínky a zdraví zaměstnanců,
 4. při úpravách pracovních míst, včetně míst pro zaměstnance se zdravotním postižením,
 5. při výběru technických, technologických a organizačních opatření a výběru osobních ochranných pracovních prostředků,
 6. v problematice pitného režimu a poskytování ochranných nápojů,
 7. v problematice pracovní rehabilitace,
 8. při výcviku a výchově zaměstnanců v oblasti ochrany a podpory zdraví při práci, správných pracovních návyků a při rekvalifikaci zaměstnanců nezpůsobilých vykonávat dosavadní práci,
 9. při identifikaci nebezpečí a hodnocení rizik při práci a při zařazování prací do kategorií podle zákona upravujícího ochranu veřejného zdraví4),
 10. při zpracování plánu pro řešení mimořádných událostí,
 11. k návrhům opatření k nápravě v případě zjištění závad, které mohou vést u zaměstnanců k poškození zdraví,
 12. spočívající v provádění školení zaměstnanců určených zaměstnavatelem v první pomoci a zpracování návrhu vybavení pracoviště prostředky pro poskytování první pomoci pro zaměstnavatele.

Pravidelný dohled na pracovištích nad výkonem práce

 1. pravidelný dohled na pracovištích nad výkonem práce za účelem zjišťování a hodnocení rizikových faktorů,
 2. dohled v zařízení závodního stravování a dalších zařízeních zaměstnavatele2),
 3. hodnocení rizik s využitím informací o míře expozice rizikovým faktorům při výkonu práce a výsledků analýzy výskytu nemocí z povolání, pracovních úrazů a nemocí souvisejících s prací,
 4. spolupráce při vypracování návrhů pro zaměstnavatele na odstranění zjištěných závad, včetně návrhu na zajištění měření rizikových faktorů pracovních podmínek.