Přístupnost budov FNB

Budova 1 (Ředitelství FNB, Radiodiagnostické oddělení, Centrum preventivní péče)

Vstup 

Objekt je přístupný dvěma vchody, z jižní a severní strany. Hlavní vstup je ze severní strany areálu a je tvořen dvoukřídlými dveřmi. Ze zádveří vede do interiéru chodba směřující k bezbariérovému výtahu, který obsluhuje všechna podlaží v budově. 

Interiér 

Manipulační prostor v interiéru je dostatečný. Ovladač výtahů je umístěn ve výšce 90 cm od podlahy. Jednotlivá oddělení, která jsou v budově lokalizovaná, jsou dostupná bezbariérově. 

Výtah 

1NP až 4NP propojuje výtah (automaticky otevírané dveře šířka 90 cm; rozměry klece jsou 2,4 x 1,3 m. Manipulační prostor před výtahem je dostatečný. Klec je vybavena madlem a zrcadlem na čelní stěně. Sklopné sedátko je k dispozici. Ovladač na nástupních místech je ve výšce max. 90 cm. 

Hygienické zázemí 

Přístupné toalety jsou na všech podlažích budovy, pro návštěvníky pak u vstupu do objektu hlavním vstupem po pravé straně. Jednokřídlé dveře do WC jsou označené a otevírají se mechanicky směrem ven. Prostor pro vozík vedle WC mísy je dostatečný. Toaletní mísa je vybavena jedním pevným a jedním sklopným madlem. Toaleta je uzamčená, klíč je k dispozici v přízemí u informačního pultu. 

Parkování 

K dispozici jsou 2 vyhrazená parkovací místa u jižního vstupu do budovy.

Budova 2 (technická budova)

Vstup 

Budova je přístupná dvěma vchody, z jižní a severní strany. Ze severní strany přes lávku na hlavní schodiště. Z jižní strany z ulice Bulovka. Z východní strany je vstup na LSPP. Součást objektu je Ústavní knihovna, která mí jeden vstup a jeden výstup na komunikaci ze severní strany. 

Výtahy

Budova je bez výtahů.

 Hygienické zázemí 

U všech kanceláří umístěných v objektu. 

Parkování 

Lze na přilehlých komunikacích na ulici Bulovka.

Budova 3 (Neurologické oddělení, Urologické oddělení, Oční oddělení, ORL a OIVT)

V budově sídlí Neurologické oddělení, Urologické oddělení, Oční oddělení, ORL a OIVT. 

Vstup 

Do objektu je možný vstup ze severní strany na odd. ORL – ambulance, přes lávku 3 NP k výtahu, dále ze severní strany na oční odd. ambulance. Vstup boční - východní strana vchod na oční odd. jednodenní chirurgie (sálek). Dále z východu je podzemní koridor spojuje pavilony č. 1, 5, 3. Vstup do objektu z jižní strany – hlavní vstup. 

Výtahy 

V objektu jsou 3 z toho 2 osobní a jeden na operační sály u urologické ambulance. 

Parkování 

Ve svahu v zalesněném porostu, přilehlém parkovišti na severní straně.

Budova 4 (Pneumologická klinika)

V budově sídlí Pneumologická klinika.

Vstup

Přístup do budovy je ze severní strany dva vchody, jeden je technický, druhý je na hlavní schodiště. Z východní strany jsou dva vchody v 1a 2NP přes venkovní schodiště – balustrádu (není používáno).

Výtahy 

Jeden výtah u technického vchodu, lůžkový výtah je u vchodu na hlavní schodiště. Spojuje všechna patra, vede až na půdu (nutný speciální přístup – klíč). 

Parkování 

Před objektem na vyhrazených místech k parkování.

Budova 5 (Chirurgická klinika)

Vstup 

Přístup do objektu je možný dvěma vstupy ze severní strany, na úroveň prvního a druhého podlaží. Dále z východní strany na oddělení dětské chirurgie a z jižní strany je vstup možný hlavním vchodem na ambulance a operační trakt. Dále je možné do objektu vstoupit z podzemního koridoru přes chodbu dětské chirurgie. 

Výtahy

Jeden výtah je u hlavního vstupu do objektu vede do 5 MP. Lůžkový výtah (operační) spojuje operační sál v 1 NP až do 5 NP. 

Parkování 

Pro parkování je možné využít prostory z jižní strany na zatravňovacích pásech, ze severní strany na přilehlé komunikaci.

Budova 6 (Ústav radiační onkologie - lůžkové oddělení)

V budově sídlí Ústav radiační onkologie - lůžkové oddělení. 

Vstup 

Přístup je možný: 

  1. ze severní strany hlavním vchodem. 
  2. technickým vstupem ve východní části objektu z 1. podzemního podlaží 
  3. v západní části je vstup v 1.PP do technologií (odd. přípravy cytostatik) v 2. NP výstup pouze pro pěší na venkovní lávku 
  4. propojovací koridor v 1 PP na objekt č. 16 B - ÚRO. 

Výtahy 

Ve středové části je jeden výtah, v západní části je lůžkový výtah. 

Parkování 

Je možné na přilehlých komunikacích na severní straně částečně na jižní straně.

V objektu se nachází lékárna – výdej léků v 1 NP, přípravna cytostatik 1.PP. 

Vstup do lékárny je možný z jižní části objektu.

Budova 7 (Infekční klinika)

V budově sídlí Infekční klinika. Budova je rozdělena na východní, západní část – (zdravotní péče) a středovou část (administrativní). Celkově má objekt 9 podlaží. Trakt západní a východní je pouze 5 podlažní – zdravotní část. Středová část, administrativní, je  9ti podlažní.

Vstupy 

Ze severní strany jsou vstupy:

2. patro – přes očkovací centrum

3. patro – přes chronickou ambulanci

4. patro – přes akutní ambulanci

Ze severní strany služební vstup je v 2 NP přes kovovou lávku k osobnímu výtahu.

Severní strana (od západu) vstup na lůžková odd. a lůžkovému výtahu 1 východ a 1 západ.

Z jižní strany – vstup do přízemí do kartotéky a technologií a archivu.

Z jižní strany přes nájezdovou rampu do lůžkové části odd. 1 východ a 1 západ.

Výtahy 

Dva ve středové části, osobní výtah spojuje 1 NP -9 NP, lůžkový výtah který spojuje lůžková odd. 2- 5 NP.

Parkování

Na parkovišti v severní části, z jižní části na přilehlé komunikaci.

Budova 8 (laboratoře OPKM, OKHT, OKBI)

V budově sídlí laboratoře OPKM, OKHT, OKBI.

Vstupy

Vstup do objektu je hlavním vchodem ve středové části objektu ze severní strany z 1NP. Dále vstup na odd. hematologie 1 NP- východní část objektu. Dále 2 boční vchody v 1 PP (služební, chodí personál). Z jižní části jsou do objektu 2 vchody (služební). 

Výtahy

Jeden výtah spojuje 1 PP a 3 NP. 

Parkování 

Na přilehlých komunikacích před objektem.

Budova 9 (Dermatovenerologická klinika)

V budově sídlí Dermatovenerologická klinika.

Vstupy

Hlavní vchod severní strana 4 NP. Z jižní strany samostatný vchod do 2 NP (LDN a ambulance bolesti) a technické zázemí (jinam ne). Přes lávku ze severní strany je vchod na RHB. 

Výtah 

Jeden výtah, který spojuje 2 NP až 7 NP. 

Parkování 

Není k dispozici.

Budova 10 (Interní oddělení)

V budově sídlí Interní oddělení.

Vstupy

Ze severní části jsou 3 vchody. Hlavní vchod ve středové části 1 NP. Další dva vchody jsou z východní a západní části.

Z jižní části je vstup do suterénu – nepřístupný veřejnosti (technické zázemí, šatny apod.)

Výtahy 

2 výtahy spojují suterén až 5 NP ve východní a západní části.

Parkování 

Před objektem na vyhrazených místech.

Budova 13 (Ortopedická klinika)

Vstupy

Z jižní části - dva vstupy A a B do 1 NP (CT, MR, k výtahům). Jižní strana (východní část) technický zázemí a na centrální sterilizaci. 2 NP západní a východní část - příjezd na urgentní příjem a traumacentrum. 4 NP severní část vstup na ORTO REHA. Severní část – venkovní spojovací schodiště spojuje lůžkové části.

Budova 15 (Gynekologicko-porodnická klinika, Pediatrie, Neonatologie, Klinika plastické chirurgie)

Vstupy 

Vstup z jižní části – 2 vstupy pro pacienty a návštěvníky, 2 nákladové rampy pro závoz materiálu. Ze severní části vchod do pavilonu z 2 NP (porodní sál, ambulance), boční vstup technický z východní části.

Výtahy

4 výtahy – 2 lůžkové, 2 osobní – ve středové části. V západní části je služební osobní výtah. V západní části je operační výtah spojuje lůžková odd. s porodním sálem.

Budova 16 (Ústav radiační onkologie)

Vstupy

Hlavní vstup je v 1 NP od západu. V severní části 1 PP jsou 2 vstupy směr PROTON. Budova je propojena podzemním koridorem s pavilonem č. 6. 

Výtahy 

2 ve středové části spojují 1 PP s 2NP. 

Parkování 

Nelze u hlavního vchodu.

Budova 17 (Patologické oddělení, Ústav soudního lékařství)

Vstupy

Hlavní vchod je v 3 NP ze severní strany. Z jižní strany v 1 NP jsou vstupy na hlavní schodiště na pracoviště žurnálního lékaře. Východní část 2 NP – pohřební služba. 

Výtahy 

V západní části 2 spojují 1 NP až 4NP, jeden výtah je ve východní části v současné době mimo provoz. 

Parkování 

Lze na parkovišti na jižní straně objektu.

Budova 18 (stravovací provoz)

Vstupy

Vstup od jihu:

  • 4 NP jídelna 
  • 3 NP expedice stravy + varny 

Ze severu:

  • 1 PP vstup do centrálního archivu 

Z východu:

  • 1 NP rampy – sklady potravin 
  • 2 NP administrativa

Výtahy 

2 v západní části – nákladní 1 NP - 4 NP Ve východní části 2 nákladní, které spojují 1 PP až 4 NP osobní výtah, který spojuje 1 NP a 4 NP.

Parkování 

Není určeno.

Budova 23 (Ústavní lékárna, výdejna léků, SZM, MTZ )

Vstupy

Z ulice Bulovka. Hlavní vchod ze severní části 1 NP. Vchod z jižní části přes nákladní rampu. Dále možné vstoupit přes lávku (ulice Bulovka) do 2 NP. 

Výtahy

Z ústavní lékárny spojuje 1 a 3 NP. 

Parkování 

Na přilehlých komunikacích v ulici Bulovka.