Souhlas se zpracováním osobních údajů

Souhlasím se zpracováním svých osobních údajů Správcem: 

Fakultní nemocnice Bulovka 
se sídlem Budínova 67/2, Praha 8
IČ:00064211
zapsána u živnostenského Úřadu městské části Praha 8

(dále jen „Správce“)

V rozsahu osobních údajů: osobní údaje a informace týkající se mé osoby (v rozsahu jméno, příjmení, datum a místo narození, občanství, kontaktní údaje (telefon, e-mail, bydliště), údaje o získaném vzdělání a praxi, údaje o ostatních znalostech a dovednostech a jiné údaje, které jsem poskytl/a formou životopisu včetně jeho elektronické podoby nebo při osobním či telefonickém pohovoru o mé osobě). Potvrzuji pravdivost všech údajů, které jsem sdělil(a) nebo jinak poskytl(a).

Souhlas je poskytnut za účelem:  Zařazení do databáze evidence uchazečů o zaměstnání ve FNB 

Souhlasím se zpracováním svých osobních údajů Správcem po dobu: jednoho roku.

OSOBNÍ ÚDAJE NEBUDOU ZPŘÍSTUPNĚNY TŘETÍM OSOBÁM.


 

Informace o zpracování osobních údajů:

Zpracování osobních údajů Správcem bude probíhat v souladu se zákonem č. 110/2019 Sb. o zpracování osobních údajů ve znění pozdějších předpisů a s Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (dále GDPR).

Zpracování osobních údajů Správcem bude započato až po udělení tohoto Souhlasu se zpracováním osobních údajů.

V rámci zpracování osobních údajů nebude prováděno automatizované rozhodování a profilování.

Prohlašuji, že  poskytnutí údajů je dobrovolné. 

V souladu s příslušnou legislativou jsem si vědom svého práva tento souhlas odvolat, a to i bez udání důvodu, svého práva přístupu k těmto údajům, práva na jejich přenositelnost, práva na jejich opravu, práva na jejich omezení zpracování, svého práva vznést námitku, svého práva na vymazání těchto údajů, pokud dochází k jejich zpracování v rozporu s ochranou definovanou příslušnou legislativou nebo v rozporu s tímto souhlasem, nebo byl-li souhlas odvolán.

Beru na  vědomí, že tato svá práva mohu uplatnit doručením žádosti na korespondenční adresu Správce, datovou schránku (n9hiezm) nebo podatelnu FNB.

Upozornění: Je-li žádost subjektem údajů podaná zjevně nedůvodná nebo nepřiměřená, zejména protože se opakuje, může Správce účtovat přiměřený poplatek za administrativní náklady s tím spojené.