Oddělení hygieny a epidemiologie

Základní informace

Oddělení uplatňuje hygienické a protiepidemické přístupy ve specifických podmínkách FNB. Základní činností je ochrana a podpora zdraví a zdravých životních podmínek, prevence výskytu a šíření infekčních a hromadně se vyskytujících nemocí, a to formou specifické (ochrana zdraví) a nespecifické (podpora zdraví) primární prevence. 

Sledujeme výskyt a povahu nákaz, příčiny a podmínky jejich vzniku a šíření v lidské populaci (vč. Nákaz přenosných ze zvířat na člověka) a uplatňujeme metody jejich prevence, potlačování a eliminace. Na základě získaných poznatků provádíme epidemiologická opatření v praxi, a to jak preventivního, tak také represivního charakteru.

Činnost nemocniční hygieny také zahrnuje spolupráci s různými lékařskými obory zaměřenými na prevenci, diagnostiku a terapii nemocí a dále na činnost v oblasti hygieny výživy, komunální hygieny a hygieny práce. Pracovní aktivity oddělení navíc předpokládají znalost základních technických norem a technologických postupů z řad dalších oborů.

Pracovníci Odd. hygieny a epidemiologie FNB rovněž provádí školení zaměstnanců, firem nebo vyučují či prezentují přednášky na odborných konferencích. 

Specializované činnosti

  • Preventivní činnost – zhodnocení míry rizika, kontrolní činnost dodržování správných zásad a postupů oblasti hygieny a epidemiologie v souladu s platnou legislativou a nejnovějšími poznatky vědy.
  • Monitorování epidemiologické situace - sledování nemocničních infekcí a výskytu rezistentních mikroorganismů.
  • Hodnocení investičních záměrů týkající se výstavby a stavebních úprav z pohledu oblasti hygienicko-epidemiologických zásad a vybavení zdravotnických pracovišť v souladu s požadavky platné legislativy.
  • Kontrola pracovních podmínek a prostředí s hodnocením míry rizika jednotlivých faktorů a sestavení návrhu kategorizace prací či řešení vzniklého podezření na profesionální choroby.
  • Kontrolní činnost v oblasti manipulace s odpady, prádlem, kvality úklidu, kvality a manipulace se stravou.
  • Spolupráce s orgánem ochrany veřejného zdraví při šetření nozokomiálních nákaz, při hlášení komunitních infekcí a evidenci profesionálních onemocnění a dalšími státními organizacemi s působností v ochraně veřejného zdraví.
  • Kontrolní činnost zaměřená na dodržování režimových opatření, zásady provozních řádů oddělení a pravidla interní dokumentace.

 

Kontakty

Jméno Phone Poznámka
Jana Mazaniková +420 26608 2381 v případě nepřítomnosti zastupuje vedoucí Mgr. Hanu Bláhovou, MBA
Bc. Hrbáčková Martina, Dis. +420 26608 2381, 4435 asistentka
Martínková Lenka +420 26608 2381, 4435 asistentka
Mgr. Picmausová Ivana +420 26608 2381, 4435 asistentka

Vedení

Vedoucí Oddělení hygieny a epidemiologie

Mgr. Hana Bláhová, Ph.D., MBA

+420 26608 2380 hana.blahova@bulovka.cz