Fakultní nemocnice Bulovka

Předmět činnosti nemocnice

Fakultní nemocnice Bulovka tvoří jednotný funkční, organizační a hospodářský celek, který se zabývá zejména následujícími činnostmi:

  • Nemocnice je vybraným zdravotnickým a vzdělávacím zařízením určeným MZ ČR. Poskytuje dospělým i dětem ambulantní a lůžkovou základní, specializovanou a zvláště specializovanou diagnostickou a léčebnou péči, jejích součástí jsou i nezbytná preventivní opatření. Zdravotní služby poskytuje ve spádové oblasti vymezené MZ ČR i na území celé České republiky.
  • Zdravotnická pracoviště nemocnice jsou výukovými základnami lékařských či jiných fakult, IPVZ, příp. dalších institucí pro vzdělávání lékařů a dalších odborných pracovníků ve zdravotnictví.
  • Nemocnice umožňuje odborné praktické vyučování žáků středních a vyšších zdravotnických škol. Může dále provádět kvalifikační kurzy k získávání způsobilosti pro výkon povolání nižších a pomocných zdravotnických profesí.
  • Nemocnice provádí základní a klinický výzkum, zavádění a ověřování nových poznatků a metod v klinické praxi. Podílí se na klinickém hodnocení léčiv a ověřování prostředků zdravotnické techniky s cílem prokázat jejich účinnost, bezpečnost a jakost. Spolupracuje přitom s institucemi v České republice i v zahraničí.
  • Nemocnice poskytuje komplexní lékárenskou péči, zajišťuje transfúzní služby a zpracovává biologický materiál a provádí velkou škálu laboratorních vyšetření v jednotlivých oborech komlementu
  • Nemocnice zajišťuje tzv. ostatní činnosti, zejména pak ekonomické, provozní, technické, investiční, administrativní a další obdobné činnosti v rozsahu potřebném pro provoz nemocnice. Zajišťuje také své zásobování léky a zdravotnickými prostředky.
  • Nemocnice může provozovat mimo svoji hlavní činnost také jinou, doplňkovou činnost, v souladu s právními předpisy, v rozsahu a za podmínek stanovených zřizovatelem.
  • Nemocnice uzavírá smluvní vztahy se zdravotními pojišťovnami. Finanční prostředky pro svoji činnost získává zejména z úhrad za poskytnutou zdravotní péči od zdravotních pojišťoven a z ostatních činností prováděných v souladu s platnou zřizovací listinou.

Základní úkoly nemocnice

Pro naplnění svého poslání v oblasti zdravotních služeb plní nemocnice na svých zdravotnických pracovištích zejména tyto úkoly:

1. pečuje o zdraví obyvatelstva tím, že:
– vykonává preventivní, dispenzární a vyšetřovací činnost,
– vykonává léčebnou a ošetřovatelskou činnost,
– vykonává konziliární a superkonziliární činnost,
– provádí laboratorní vyšetření,
– provozuje centra pro poskytování zdravotní péče a služeb ve specializovaných oborech,
– zabezpečuje provoz lékárny, a to i v nočních hodinách,
– zabezpečuje dopravu pacientů vlastními či smluvně zajištěnými dopravními prostředky,
– zabezpečuje stravovací služby prostřednictvím externího dodavatele ve vlastním zařízení,
– zajišťuje vytápění, dodávku elektrické energie a vody pro své potřeby.

2. zajišťuje výchovu obyvatelstva tím, že:
– zabezpečuje ve spolupráci s místně příslušným školským úřadem služby základní a mateřské školy pro dlouhodobě hospitalizované dětské pacienty,
– plní své výchovné a vzdělávací funkce v souladu s předmětem činnosti.

3. zajišťuje výcvik a vzdělávání zdravotnických pracovníků tím, že:
– umožňuje výcvik mediků a studentů dalších vysokých, středních či jiných škol nebo vzdělávacích institucí se zdravotnickým zaměřením, přímo na pracovištích nemocnice (klinikách),
– doškoluje vlastní pomocný zdravotnický personál,
– sleduje vývoj lékařské vědy a techniky a v potřebné míře využívá zkušeností a odborných poznatků vlastních i z jiných zdravotnických zařízení, vč. zahraničních,
– provádí základní a klinický výzkum, spojený zejména s grantovými aktivitami,
– provozuje vlastní ubytovací zařízení pro své zaměstnance.

Nemocnice plní podle zvláštních předpisů také úkoly v rámci Integrovaného záchranného systému, krizové připravenosti zdravotnictví, humanitární pomoci a ochrany obyvatel.