Jednotka intenzivní péče (JIP)

Jednotka intenzivní péče Urologického oddělení je využívána především pro pacienty po náročných operačních výkonech. 

Plně vybavené pracoviště má celkovou kapacitu šest lůžek, z toho jedno lůžko na samostatném pokoji.

K náročnějším uroonkologickým výkonům jsou pacienti přijímáni na základě doporučení uroonkologického konzilia, které v rámci mezioborové spolupráce spadá pod Komplexní onkologické centrum (KOC) Bulovky. 

Doba, kterou pacienti po plánovaných operacích na JIP stráví je zpravidla 1–2 dny.

Přístrojové vybavení a personál

Všech šest lůžek je vybaveno moderními přístroji, které zajišťují sledování fyziologických funkcí pacientů. Jedná se o infuzní pumpy, lineární dávkovače, ventilátory k plicní ventilaci, EKG, defibrilátor, zvlhčovače dýchacích cest, monitory a další.

Provoz JIP Urologického oddělení je zajištěn atestovanými urology, anesteziologem a zaměstnanci z řad nelékařského zdravotnického personálu.

Vedoucí lékařka

Mudr. Zuzana Bonhomme Hankeová

+420 26608 4227 zuzana.hankeova@bulovka.cz

Staniční sestra

Mgr. Hana Středová

+420 26608 2260 hana.stredova@bulovka.cz

Kontakt

Pracovna sester

+420 26608 2258