Oddělení klinické farmacie

Poskytování klinickofarmaceutické péče hospitalizovaným a ambulantním pacientům koresponduje s trendy, které kladou stále větší důraz na účelnost a bezpečnost podávané farmakoterapie. 

Klinickofarmaceutická péče významně přispívá k tomu, že náklady na zdravotní péči jsou nemocnicí vynakládány racionálně.

Oddělení klinické farmacie splňuje požadavky doporučené Českou odbornou společnosti klinické farmacie ČLS JEP a patří mezi oddělení klinické farmacie vyššího typu. Oddělení klinické farmacie je Akreditované pracoviště II. typu pro specializační přípravu v oboru Klinická farmacie.

Provozní doba oddělení je PO–PÁ 7.30–16.00.


Oddělení klinické farmacie se svými činnostmi zaměřuje na 3 oblasti:

Klinicko-farmaceutická péče pro ambulantní pacienty

Klinicko-farmaceutická péče pro ambulantního pacienta je poskytována konziliárně. Na základě požadavku lékaře je provedeno konzilium. Zhodnocení stávající nebo plánované medikace u pacienta v ambulantní péči je prováděno s nebo bez přítomnosti pacienta. Posouzení medikace je prováděno ve vztahu k přítomným nebo potenciálním lékovým problémům v kontextu nejen lékového záznamu, ale také relevantní zdravotnické dokumentace pacienta s vypracováním návrhu řešení a vhodného dalšího postupu pro ošetřujícího lékaře.

Místo
Ambulance se nachází v prostorách Fakultní nemocnice Bulovka, v budově č. 10 (Interní oddělení), v přízemí (hlavní vstup a vlevo)

Otevírací doba
PO, ÚT 8.00–12.00
ST 9.00–13.00
ČT, PÁ 8.00–12.00

V odpoledních hodinách pouze po domluvě. 

Kontakt
Telefonní linka na ambulanci je 26608 2909.
E-mail: ambulancekf@bulovka.cz

Jak žádat o konzilium?
V případě požadavku na konzilium s pacientem objednat pacienta na konkrétní čas (jeden pacient = 30 min. slot). Pokud lékař žádá o konzilium bez přítomnosti pacienta, objedná pacienta v den žádosti o konzilium a do poznámky uvede dokdy je nutné konzilium vypracovat. Do poznámky je možno také specifikovat požadavek lékaře (komplexní analýza farmakoterapie/konkrétní lékový problém). Žádanku o konzilium (typ K) nutno dodat osobně, poštou, prostřednictvím pacienta nebo elektronicky. Nutnou podmínkou je dostupnost zdravotnické dokumentace.

Postup žádosti o konzilium pro lékaře FNB:
– na Intranetu v rezervačním systému zvolit záložku klinická farmacie,
– objednat pacienta je možné také telefonicky na lince 4104 nebo 4107.

Postup žádosti o konzilium pro lékaře mimo FNB:
– objednat pacienta je možné telefonicky na lince 26608 4104, 26608 4107 nebo e-mailem: ambulancekf@bulovka.cz,
– zdravotnickou dokumentaci pacienta odeslat spolu se žádankou o konzilium.

Péče je určena: 
– pacientům specializovaných ambulancí,
– pacientům primární péče.

Klinicko-farmaceutická péče pro hospitalizované pacienty FNB

O pacienty na lůžkových odděleních nemocnice se aktivně stará 7 klinických farmaceutů. V rámci péče o pacienta se denně účastní vizit, komunikují s ošetřujícími lékaři a dalším zdravotnickým personálem. Aktivním přístupem systematicky odhalují a řeší farmakoterapeutické komplikace, lékové interakce, nežádoucí účinky. Cílem péče je také lékovým problémům předcházet a minimalizovat tak dopady nežádoucích účinků léčiv na pacienta. Velká pozornost je věnována dávkování léčiv u zvlášť rizikových skupin jako např. u pacientů s renální a hepatální insuficiencí, u dialyzovaných pacientů, u onkologických pacientů, u polymorbidních pacientů, těhotných žen, křehkých geriatrických pacientů, pacientů v paliativní péči, pacientů podstupující chirurgický zákrok atd.

Laboratorní výsledky plazmatických koncentrací léčiv

Měření plazmatických koncentrací léčiv a jejich interpretace je v současné době jedním z důležitých trendů v oblasti farmakoterapie. Zavedení této služby významně přispívá k individualizaci farmakoterapie. Unikátní spoluprací mezi oddělením klinické farmacie a laboratoří toxikologie vznikla nová laboratoř se zaměřením na stanovení co nejširší palety plazmatických koncentrací léčiv.

Dokumenty ke stažení:

Oddělení klinické farmacie dále:

  • pracuje na revizi a optimalizaci farmakoterapeutických doporučených postupů a standardů lůžkových oddělení,
  • podílí se na optimalizaci postupů souvisejících s bezpečným podáváním a užíváním léčiv na lůžkových odděleních,
  • podílí se na aktivní farmakovigilační činnosti,
  • podílí se na edukaci pacientů lůžkových oddělení v oblasti farmakoterapie, se zaměřením na pacienty s rizikovými lékovými anamnézami.

Oddělení klinické farmacie ke své práci používá aplikaci iPharm.


Náš tým

Kontakty

PharmDr. Jana Gregorová. Ph.D.
Vedoucí oddělení
jana.gregorova@bulovka.cz
Telefon: +420 604 753 142, +420 26608 4104, zrychlená volba 6557

Zaměření: onkologie, intenzivní medicína, infekční lékařství
Laboratorní úsek: interpretace plazmatických koncentrací léčiv

 

PharmDr. Lukáš Bauer
lukas.bauer@bulovka.cz
Telefon: +420 26608 4107, zrychlená volba 6784

Zaměření: infekční lékařství
Laboratorní úsek: interpretace plazmatických koncentrací léčiv

 

 Mgr. Anna Hubáček Giannitsi (tč. na mateřské dovolené)
anna.giannitsi@bulovka.cz
Telefon: +420 26608 4107

 

PharmDr. Simona Martanová
simona.katrnoskova@bulovka.cz 
Telefon: +420 26608 4107, zrychlená volba 6184

Zaměření: interní medicína, pediatrie
Laboratorní úsek: interpretace plazmatických koncentrací léčiv

 

Mgr. Klára Hortová (tč. na mateřské dovolené)
klara.hortova@bulovka.cz
Telefon: +420 26608 4107

 

PharmDr. Judita Staša (tč. na mateřské dovolené)
judita.stasa@bulovka.cz 
Telefon: +420 26608 4104

 

Mgr. Michaela Šlesingerová 
michaela.slesingerova@bulovka.cz 
Telefon: +420 26608 4104, zrychlená volba 6928

Zaměření: pneumologie a ftizeologie, pediatrie

 

Mgr. Ondřej Kučera
ondrej.kucera@bulovka.cz
Telefon: +420 26608 4107, zrychlená volba 6628

Zaměření: všeobecná chirurgie, urologie

 

Mgr. Michaela Žaludová
michaela.zaludova@bulovka.cz,
Telefon: +420 26608 4107, zrychlená volba 6581

Zaměření: dermatologie, ortopedie, ORL

 

Mgr. Alena Kaňková
alena.kankova@bulovka.cz
Telefon: +420 26608 4107, zrychlená volba 6522

Zaměření: neurologie

Vedení oddělení

Vedoucí klinický farmaceut

PharmDr. Jana Gregorová, Ph.D.

+420 26608 4104 jana.gregorova@bulovka.cz