Toxikologická laboratoř

Informace o vyšetření: PO–PÁ 7.00–14.30

Kontakt: +420 26608 3431, +420 604 280 162
E-mail: toxikologicka.laborator@bulovka.cz

Toxikologická laboratoř organizačně spadá pod působnost Ústavu soudního lékařství 2. LF UK a FNB zároveň velmi úzce spolupracuje s Oddělením klinické farmacie FNB

Toxikologická laboratoř je vybavena nejmodernějšími analytickými přístroji jako např. kapalinovým chromatografem s vysokorozlišovací hmotnostní spektrometrií (LC-HRMS, Q-TOF), plynovým chromatografem ve spojení s plamenově-ionizačním detektorem (GC-FID) nebo s tepelně-vodivostním detektorem (GC-TCD). 

Úsek forenzní toxikologie provádí vyšetření vzorků na přítomnost více jak 1300 toxikologicky významných látek a jejich metabolitů z kategorie léků, omamných a psychotropních látek, alkoholů, těkavých látek a dalších významných xenobiotik, a to především v biologickém materiálu jako je např. krev, moč, žaludeční obsah, popř. sliny.

Laboratoř dále provádí na základě předchozí telefonické domluvy specializovaná toxikologická vyšetření jako např. analýzu vlasů pro odhalení možného zneužívání drog a léčiv, která je vhodná pro detekci neznámé látky v dané matrici po dlouhodobé expozici, kdy z biologického materiálu jako je krev, moč či žaludeční obsah, již není možné danou toxickou látku prokázat. Další specializovanou analýzou, kterou je laboratoř schopna na vyžádání provést je i analýza smolky u novorozenců matek s podezřením na drogovou závislost.

Rutinně se v laboratoři stanovují hladiny alkoholu a vybraných omamných a psychotropních látek v krvi

Spoluprací mezi Oddělením klinické farmacie a toxikologickou laboratoří vznikla nová, vysoce specializovaná laboratoř, tzv. úsek klinické toxikologie a farmacie, se zaměřením na stanovení široké palety plazmatických koncentrací léčiv pro účely sledování tzv. správné compliance u pacientů. Spuštění laboratoře do běžné praxe je plánováno na rok 2022.

 

Klienti, kterým poskytujeme své služby

  • klinická pracoviště – pro diagnostické účely u hospitalizovaných i ambulantních pacientů
  • soudní lékařství – vyšetření biologického materiálu, který je odebraný v souvislosti s prováděnou pitvou u zemřelých osob
  • pro orgány činné v trestním řízení – za účelem objasnění příčiny spáchaného trestného činu v souvislosti s užitím návykové látky či jiných toxikologicky významných látek
  • pro soukromé osoby – při podezření na užití alkoholu či jiných omamných a psychotropních látek a dalších jedů.
  • pro právnické osoby nebo firmy – vyšetření zaměstnanců podezřelých na užití alkoholu či jiných omamných a psychotropních látek

 

Úroveň a stav akreditace

Toxikologická laboratoř Fakultní nemocnice Bulovka je evidována v Registru klinických laboratoří a splňuje základní technické a personální požadavky pro vstup do tohoto registru a obdržela Osvědčení o úspěšném splnění podmínek Registru 814 (RKL/0325/814). Toxikologická laboratoř má zaveden systém kvality, je akreditována a pravidelně auditována nezávislou organizací NASKL ČLS JEP a úspěšně plní všechny požadavky, které vycházejí z požadavků normy ČSN EN ISO 15189. 

Laboratoř se pravidelně za účelem prokázání své způsobilosti zúčastňuje mezilaboratorních porovnávacích zkoušek, včetně tří typů mezinárodního externího hodnocení kvality, jejichž výsledkem je certifikace laboratoře o odborné způsobilosti prováděných specializovaných toxikologických vyšetření. 

Odkazy a dokumenty ke stažení

Vedení

Vedoucí toxikologické laboratoře

Ing. Ivana Vohnická

+420 26608 3469 +420 26608 3431 ivana.vohnicka@bulovka.cz