Ekonomický úsek

Ekonomický úsek je zodpovědný za finanční řízení nemocnice, a tím za financování chodu nemocnice, vedení účetnictví, plánování a rozpočtování, řízení investičního plánu a plánování investic, evidencí majetku, reportingové povinností v nemocnici i vůči třetím stranám, agendou cizinců, ceníku zdravotních i nezdravotních služeb a samoplátců. Zároveň je zodpovědný za obchodní vztah se zdravotními pojišťovnami (veřejnými i soukromými) a je garantem výkaznictví zdravotní péče. Řídí činnost zdravotnických pracovišť a nezdravotních provozů v oblasti jejich finančních a produkčních plánů.

Organizační struktura Ekonomického úseku

Ekonomický náměstek

Mgr. Jan Kubů

26608 2967 jan.kubu@bulovka.cz