Na Bulovce funguje antibiotický multidisciplinární tým

04.07.2024

Podle MUDr. Kristýny Herrmannové z Kliniky infekčních nemocí FNB a 1., 2. a 3. LF UK je potřeba koncept antibiotického týmu v nemocničních zařízeních oficiálně zařadit do systému zdravotní péče v ČR. Infektoložka a koordinátorka nového antibiotického týmu prosazuje nutnost systémových změn, ze kterých budou ve výsledku profitovat pacienti, lékaři i celý zdravotní systém. 

Antibiotický multidisciplinární tým, zleva: MUDr. Kristýna Herrmannová, PharmDr. Jana Gregorová, Ph.D., MUDr. Elka Nyčová a Mgr. Hana Bláhová, Ph.D., MBA.

Antibiotický multidisciplinární tým na Bulovce vznikl 21. března 2024, kdy byla podepsána ustavující dokumentace. V praxi však antibiotický tým funguje už déle. Jeho členové pravidelně dochází například na ARO společně konzultovat komplikované případy, spolupracují i s dalšími klinikami a odděleními napříč Bulovkou, a to na všech úkolech, které jsou pro AMT vytýčeny.
 

Jaké jsou hlavní úkoly antibiotického týmu? 
AMT by se měl stát klíčovým nástrojem pro optimalizaci využívání antimikrobiálních látek v rámci celé nemocnice. Konkrétně jde jak o práci se samotným pacientem, tedy o správný výběr specifického antibiotika, jeho formy, dávkování, délky podávání a stanovení přesného okamžiku ukončení léčby, tak o dlouhodobější úkoly. Tím, že budou u pacientů používána správně cílená antibiotika po správně dlouhou dobu (v tomto případě povětšinou kratší, než je zvykem), sníží se rezistence bakterií v nemocničním prostředí. Každá diagnóza, která se váže k antibiotikům, by tedy měla mít doporučený postup. Tím vznikne určitá konzistence v péči, ale hlavně budou pravidla nastavena tak, aby nebyla zbytečně používána širokospektrá antibiotika, pokud to není nezbytně nutné. Cílem těchto opatření a přístupů je postupné zlepšování kvality poskytované péče ve FN Bulovka a v delším horizontu i snížení bakteriální rezistence. V neposlední řadě jde také o zefektivnění nákladů spojených s antibiotickou léčbou a délkou hospitalizace pacienta. 

Základními pilíři antibiotického týmu jsou čtyři specializace: infektologie, mikrobiologie, farmacie a epidemiologie

INFEKTOLOGIE
MUDr. Kristýna Herrmannová, infektoložka a koordinátorka antibiotického multidisciplinárního týmu
„Jaká je moje ideální představa antibiotického týmu budoucnosti? Primárně bude nutné přesvědčit ministerstvo zdravotnictví, že koncept antibiotického týmu je důležitá věc a je potřeba ho oficiálně zařadit do systému zdravotní péče. Tedy aby AMT na Bulovce nebyl v České republice jen ojedinělostí. Jedná se o zásadní službu celé společnosti, která svojí činností dělá zdravotnická zařízení bezpečnější. Mým snem v tuto chvíli je, aby se naše nadšení přeneslo i na další nemocnice, a aby poptávka po této službě vycházela nejen z odborné, ale i laické společnosti.“ 

MIKROBIOLOGIE
MUDr. Elka Nyčová, primářka Oddělení klinické mikrobiologie
„Jako jednu ze základních podmínek zkvalitnění antibiotické preskripce v návaznosti na dlouhodobou historii antibiotických středisek vnímám jejich legislativní ukotvení, které doposud chybí. Tento krok by nesporně zvýšil prestiž a autoritu celého antibiotického týmu. Věřím, že dlouholeté úsilí CKS NAP, fungující pod ministerstvem zdravotnictví, se konečně v tomto směru zúročí. Na lokální úrovni by celé problematice jistě prospěla jednodušší dostupnost a rychlost dat například o rezistenci nebo struktuře spotřeby antiinfektiv, tedy rozšíření možností laboratorního informačního systému mikrobiologického pracoviště. Jsem přesvědčena, že – kromě jiného –, by k dalšímu zvýšení efektivity činnosti AMT velmi přispělo právě dořešení dvou zmíněných oblastí. Za těchto podmínek může být AMT skutečnou inspirací i pro další zdravotnická zařízení.“ 

FARMACIE
PharmDr. Jana Gregorová, Ph.D., vedoucí klinická farmaceutka Oddělení klinické farmacie 
„Zásadní rolí klinického farmaceuta v antibiotickém týmu je správné dávkování antibiotik. Jinak řečeno, stará se, aby vhodně zvolená terapie neselhávala kvůli nedostatečným dávkám nebo špatnému způsobu podání. Zároveň by pacient neměl být vystaven nežádoucím účinkům v souvislosti s předávkováním. Může se zdát, že dávkování je v celém procesu léčby infekce to nejjednodušší, vždyť je uvedeno v každém souhrnu údajů o léčivém přípravku, takže se stačí podívat. Nicméně řada pacientů má významné změny farmakokinetiky, například kriticky nemocní pacienti, pacienti s extrémně vysokou nebo nízkou hmotností, pacienti s chronickou renální insuficiencí, pacienti podstupující dialýzu, geriatrická a pediatrická populace atd. U nich se nelze opřít o všeobecná doporučení. Jednou ze zásadních cest, která vede k optimalizaci dávkování antibiotik, je měření jejich plazmatických koncentrací a následná kvalifikovaná interpretace. Důležitou podmínkou je rozvoj laboratorního úseku, který se zaměřuje na stanovení plazmatických koncentrací léčiv a další podmínkou je zajištění optimální dostupnosti klinického farmaceuta pro každé oddělení nemocnice.“ 

EPIDEMIOLOGIE
Mgr. Hana Bláhová, Ph.D., MBA, vedoucí Oddělení hygieny a epidemiologie
„Mým cílem je změnit myšlení zdravotníků, především v pochopení a uvědomění si toho, že důsledné dodržování stanovených režimových opatření – izolačních, karanténních či bariérové péče, a také pečlivá hygiena rukou i prostředí, není jen legislativní povinnost nebo represivní prostředek, ale samozřejmost, která všem ve výsledku přinese prospěch. Minimalizace rizik a zajištění správné praxe je přínosem především pro pacienta.“

Alarmující statistika
Světová zdravotnická organizace uvádí, že v roce 2050 celosvětově zemře 1,2 milionů lidí v důsledku dopravních nehod, 8,2 milionů lidí na rakovinu a 10 milionů lidí na nemoci spojené s bakteriální rezistencí! Z toho vyplývá, že antimikrobiální rezistence je jednou z největších hrozeb pro lidstvo. Musíme začít konat, aby se úmrtí spojená s antimikrobiální rezistencí nestala běžnou realitou i v České republice.

Následující článek

Aktualizace mobilní aplikace eRecept pro pacienty
4. 6. 2024

Antibiotický multidisciplinární tým na Bulovce vznikl 21. března 2024, kdy byla podepsána ustavující dokumentace. V praxi však antibiotický tým funguje už déle.

Číst dále