Věda a výzkum

 • V rámci řešených výzkumných úkolů od roku 1987 má klinika tyto významné úspěchy:
 • první průkaz ultrastruktury Borrelia burgdorferi v kožních projevech lymeské borreliózy (ve spolupráci s Národní referenční laboratoří pro lymeskou boreliózu SZÚ) – 1989
 • zavedení metody extrakorporální fotochemoterapie do klinické praxe v ČR (ve spolupráci s Ústavem hematologie a krevní transfuze) – 1999
 • první průkaz infekce Chlamydia trachomatis LGV biovar v ČR (ve spolupráci s Klinikou infekčních nemocí NNB a Národní referenční laboratoří pro chlamydie SZÚ) – 2010
 • první průkaz nové genové mutace u Pachyonychia congenita (ve spolupráci s Division of Molecular Medicine, University of Dundee, Scotland) – 2011
 • první průkaz měkkého vředu (ulcus molle) v ČR – 2017
 • publikace největší komplexní učebnice v historii dermatovenerologie v ČR a SR „Hercogová Jana et al. Klinická dermatovenerologie, 1. a 2. díl, 2019, Mladá fronta, 1. vydání, 1736 stran

 

Probíhající grantová a výzkumná činnost

 • klinická studie ve spolupráci s Národní referenční laboratoří pro papillomaviry a Dermatovenerologickou klinikou FNKV a 3. LF UK „Genitální HPV infekce u pacientů s psoriázou
 • klinická studie ve spolupráci s Klinikou infekčních chorob FNB „Celkové kortikoidy v prevenci Jarisch-Herxh. reakce u pacientů se syfilis
 • grant AZV ČR 17-31777A ve spolupráci s NRL pro papillomaviry a Biopticka s.r.o. „Validace analýzy metylace promotorů TSG spojených s HPV induk. karcinogenezí jako screening. vyšetření análního karcinomu v rizikové populaci.
 • grant AZV ČR NV18-09-00493 ve spolupráci s Mikrobiologickým ústavem akademie věd, IKEM a ISCARE „Mikrobiota jako nástroj pro predikci nežádoucích kožních a slizničních účinků biologické léčby idiopatických střevních zánětů
 • klinická studie ve spolupráci s Mikrobiologickým oddělením FNB, Venerologickou ambulancí Dr. Procházky a University of Orebro „Cefixime v kombinaci s doxycyklinem vs. ceftriaxon s azitromycinem v léčbě genitální, rektální a faryngeální kapavky: randomizovaná kontrolovaná studie

 

Nejvýznamnější ukončené granty

 • od roku 1989 součást řešení úkolu RVT P-12-335-807/37 koordinovaného IHE (SZÚ) Praha, ve spolupráci s Referenční laboratoří pro lymeskou borreliózu (první průkaz ultrastruktury Borrelia burgdorferi v kožních projevech lymeské borreliózy);
 • grant IGA: „Lymeská karditida (propektivní studie)“ (IZ2700, 1995–1999)
 • grant IGA: „Lymeská artritida – možnosti prevence chronického poškození struktur pohybového aparátu“ (IZ3253, 1995–1999)
 • 1996–1999 spoluřešitelé grantu IGA „Extrakorporální fotochemoterapie u mycosis fungoides“ řešeného ÚHKT (zavedení metody extrakorporální fotochemoterapie do klinické praxe v ČR);
 • 2001–03 spoluřešitelé grantu IGA MZ č. NF/6489-3 „Působí exogenně podávané kortikoidy strukturální změny hipokampu?„ řešeného Psychiatrickým centrem UK 3. LF
 • 1999 VZ UK 2. LF č. 111300003 „Dlouhodobé sledování těhotných s lymeskou borreliózou„
 • grant IGA: „Podíl Borrelia burgdorferi sensu lato a Anaplasma phagocytophilum na etiopatogenezi kožních projevů“ (NR/8263 – 3, 2005–2007, hodnocen A)
 • grant IGA: „PCR studie u pacientů s akutními a chronickými projevy lymeské boreliózy“ (NR/8293 – 3, 2005–2007)
 • grant IGA „Distribuce rizikových faktorů melanomu v české populaci a jejich aplikace do primární prevence“ (NT-12401-5, 2011–2015)
 • grant IGA: „Rizikové faktory komorbidit psoriázy využitelné v sekundární prevenci“ (NT13275, 2012–2014)
 • grant IGA: „Vliv lokální terapie na kvalitu života pacientů s atopickou dermatitidou“ (NT13465, 2012–2015)
 • grant IGA: „Incidence novotvarů u pacientů po transplantaci srdce – identifikace významných faktorů pro užití v sekundární prevenci“ (NT/14203, 2012–2015)
 • grant UK Praha: „Incidence a typově specifická prevalence anogenitálních HPV infekcí u heterosexuálních párů“ (2013–2015)