Ústav radiační onkologie

Ústav radiační onkologie FNB a 1. LF UK se zabývá komplexní nechirurgickou léčbou solidních nádorů dospělých - radioterapií, chemoterapií, hormonální léčbou, bioterapií a podpůrnou léčbou. 

Kromě komplexní onkologické léčby se naše pracoviště zaměřuje na následující činnosti:

 • mamologická problematika v plné šíři s důrazem na nádory prsu. Provádíme jednodenní diagnostiku mamárních laesí (klinické vyšetření, mamografie, sonografie prsů, stereobiopsie, magnetickou rezonanci), dispenzarizuje rizikové pacientky a provádíme konzultační činnost k této problematice.
 • péče o pacienty, kteří z jakýchkoliv důvodů nemohou být léčeni v jiných zařízeních (např. nedostatečné nebo nefungující technické zázemí).
 • superkonziliární konzultační činnost.
 • dispenzarizace pacientů po provedené léčbě - sledování osob se specifickým rizikovým faktorem.
 • školení pracovníků na všech úrovních (pregraduální výuka, postgraduální výuka lékařů i jiných vysokoškoláků, výuka radiologických laborant, bakalářů – sester i radiologických asistentů).

Kromě komplexní onkologické léčby ÚRO

 • řeší mamární problematiku v celé šíři s důrazem na nádory prsu; provádí jednodenní diagnostiku mamárních lézí (klinické vyšetření, mamografie, sonografie prsů, stereobiopsie, magnetická rezonance), dispenzarizuje rizikové pacientky a provádí konzultační činnost mamárních lézí.
 • provádí superkonziliární konzultační činnost pro všechny typy solidních nádorů.
 • přebírá k léčbě pacienty, kteří z jakýchkoliv důvodů nemohou být léčeni v jiných zařízeních (např. při nedostatečném nebo nefungujícím technickém zázemí).
 • ve spolupráci s chirurgickou klinikou FN Bulovka zajišťuje provádění hypertermických cytostatických laváží břišní a hrudní dutiny (HIPEC, HIT-HOC).
 • spolupracuje s radiodiagnostickým oddělením v provádění intervenčních metod typu RFA (radiofrekvenční ablace) či TACE (transarteriální chemoembolizace).
 • v diagnostice a léčbě spolupracuje s ostatními odděleními FN Bulovka včetně velmi úzké odborné spolupráce s oddělením klinické farmacie.
 • zabývá se testováním nových léků a léčebných postupů v rámci Oddělení klinických studií ÚRO.
 • dispenzarizuje pacienty po ukončené onkologické léčbě.
 • školí pracovníky na všech úrovních (pregraduální a postgraduální výuka lékařů, fyziků, radiologických asistentů).
 • je územním pracovištěm Národního onkologického registru (NOR).
 • spolupracuje s pacientskými organizacemi, především s Ligou proti rakovině, jejíž sídlo je v areálu ÚRO.