Právní oddělení

Odbor právní a veřejných zakázek odpovídá za komplexní zajištění právní agendy FNB a agendy zadávání veřejných zakázek, zastupování FNB v soudních a správních řízeních, před orgány činnými v trestním řízení, před orgány samosprávy a dalšími orgány veřejné moci nebo jinými institucemi, poskytování právního poradenství a součinnosti vedení FNB a při vyřizování právních záležitostí všech organizačních útvarů ve FNB, včetně poradenství a součinnosti týkající se veřejných zakázek a zajišťuje agendu poskytování informací ze zdravotnické dokumentace a dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů.

Vedoucí Odboru právního a veřejných zakázek

JUDr. Jozef Tutka

jozef.tutka@bulovka.cz

Vedoucí Právního oddělení

JUDr. Jindřich Vodička

jindrich.vodicka@bulovka.cz