Obchodní úsek

Prostřednictvím obchodního náměstka řídí ředitel nemocnice činnost zdravotnických pracovišť v oblasti jejich finančních plánů. Obchodní náměstek přímo řídí chod svého sekretariátu, dále Odbor centrálního nákupu, Lékárnu.

Náplň činnosti obchodního představuje především:
– řízení činnosti podřízených sekretariátu, odboru a oddělení,
– vyjednávání s obchodními i smluvními partnery v mezích stanovených ředitelem nemocnice,
– zpracování koncepce obchodní (nákupní) politiky FN Bulovka, její implementace a kontrola dodržování,
– kontrola plnění pracovních povinností podřízených vedoucích zaměstnanců,
– spolupráce s ostatními úseky a odděleními v zájmu naplnění výše uvedených úkolů.

Obchodní náměstek

PharmDr. Mgr. Pavel Šroub

+420 26608 4523 pavel.sroub@bulovka.cz

Sekretariát a odborný referent

Ing. David Kraut

+420 26608 2940 david.kraut@bulovka.cz

Obchodní náměstek odpovídá za:
– provádění výše uvedených činností,
– splnění povinností vyplývajících ze zákonů,
– plnění úkolů uložených ředitelem nemocnice,
– zajištění a dodržování obchodních zájmů FN Bulovka,
– přijetí včasných a účinných opatření k ochraně majetku zaměstnavatele a jím přímo řízených organizačních jednotek,
– dodržování veškerých norem a předpisů platných pro jím přímo řízený organizačních jednotek,
– dodržování plánu pracovníků, plánu mzdových prostředků a finančního plánu v rámci jím přímo řízených organizačních jednotek,
– dodržování povinností vyplývajících z vnitřního kontrolního systému na jím přímo řízených organizačních jednotek.

Obchodní náměstek je oprávněn:
– požadovat od všech organizačních jednotek dodržování stanovených obchodně-nákupních pravidel a v případě jejich překročení požadovat písemné zdůvodnění příslušného vedoucího zaměstnance,
– jednat jménem FN Bulovka ve věcech, které se týkají jím přímo řízených organizačních jednotek, příp. o dalších věcech stanovených ředitelem,
– vystupovat v roli příkazce operace v případech stanovených směrnicí o vnitřním kontrolním systému.